യേശുക്രിസ്തു, ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ
Jesus Christ, who Floods your Heart with Light