യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിർമ്മല വചനത്താൽ അനുഗൃഹീതരാകുക !
3rd Sunday meeting, 19 July 1.30 PM - 3.30 PM IST