തിരുവചനം പ്രത്യാശ പകരും ! ആത്മീയഗാനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന് ഉണർവേകും ! പുസ്തകങ്ങൾ തിരുവചനസത്യങ്ങൾ മനസിലാക്കിത്തരും !!