യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിർമ്മല വചനത്താൽ അനുഗൃഹീതരാകുക !